Сообщение для акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД АВТОМОБІЛЬНИХ КРАНІВ» (надалі – Товариство) (код ЄДРПОУ 00240158), місцезнаходження: 69006, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд.  4,  ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів»,  повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – позачергові загальні збори акціонерів), які відбудуться 24 червня 2017 року о 12.00 год. за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд. 4, ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» (каб.1).

 

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули на позачергові загальні збори акціонерів, відбудеться з 10.00 до 11.45 год. за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та реєстрації, акціонерам необхідно мати паспорт, для представників акціонерів – довіреність на право участі у позачергових загальних зборах акціонерів, оформлена згідно з чинним законодавством України та паспорт. З документами, пов’язаними із позачерговими загальними зборами акціонерів, можна ознайомитися  та надати пропозиції щодо питань порядку денного у робочі дні з 08.00 до 15.00 за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд 4,  ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» (каб.№1), а також 24 червня 2017 року в місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів до їх початку. Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є генеральний директор –  Букрєєв Ігор Ігоревич, телефон: 097 378 85 44.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://dak.com.ua 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00   20.06.2017 року.

Проект порядку денного:

 

1.    

Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про термін їх повноважень.

2.    

Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3.    

Обрання Голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

4.    

Звіт  Генерального Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.    

Звіт Наглядової Ради за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6.    

Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7.    

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 

Основні показники Фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Попередній період

(2015)

Звітній період

(2016)

Усього активів

173 893

177 479

Основні засоби

45 274

42 507

Нематеріальні активи

1921

1919

Довгострокові фінансові інвестиції

6 290

6 362

Запаси

30 358

36 654

Сумарна дебіторська заборгованість

89 991

89 979

Грошові кошти та їх еквіваленти

59

58

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(165 649)

(180 060)

Власний капітал

(99 307)

(113 718)

Статутний капітал

57 088

57 088

Довгострокові зобов’язання 

56 610

56 610

Поточні зобов’язання

216 590

234 587

Чистий прибуток (збиток)

(33 245)

(14 411)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

496

1

 

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 

включених до проекту порядку денного:

 

1. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Лисенко Олексій Іванович - голова, Сімонов Антон Вікторович, Романова Генрієтта Володимирівна - члени лічильної комісії.  Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.  Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою. 

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 

Проект рішення: Бюлетені для голосування на позачергових зборах акціонерів 24.06.2017 року повинні відповідати формі та  зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови реєстраційної комісії,  а після його отримання Лічильною комісією, підписом голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою. 

3.Обрання Голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів. 

Проект рішенняОбрати Головою зборів – Заліско Ігоря Ігоровича, секретарем зборів  -Коваленка Сергія Олексійовича. Затвердити регламент  роботи загальних зборів:     доповіді - до 10 хвилин;  виступи - до 3 хвилин; відповіді на запитання - 10 хвилин.

4. Звіт  Генерального Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:  Затвердити звіт Генерального Директора за 2016 рік.

5. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:  Затвердити звіт Наглядової Ради за 2016 рік.  

6.Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки  Ревізійноїкомісії  за 2016 рік.

7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 

Проект рішення: Затвердити  річний звіт та баланс ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» за 2016 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році. 

Проект рішення:За результатами діяльностіТовариства за 2016 рік отримано збиток у сумі 14411 тис. грн.. Виробнича діяльність припинена, проте Товариством здійснювалися заходи по утриманню основних засобів, забезпечення їх збереження та проводилися виплати по боргах.

 

 Наглядова Рада Товариства