Сообщение для акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРОГОБИЦЬКИЙ ЗАВОД АВТОМОБІЛЬНИХ КРАНІВ»(надалі – Товариство або ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів», код ЄДРПОУ 00240158, місцезнаходження: 69006, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд. 4) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – позачергові загальні збори акціонерів), які відбудуться  28 жовтня 2017 року о 10.00 год.за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя,    вул. Північне шосе, буд. 4  (каб.1).

 

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули на позачергові загальні збори акціонерів, відбудеться з 09.00 до 09.45 год.за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерів та реєстрації, акціонерам необхідно мати паспорт, для представників акціонерів – довіреність на право участі у позачергових загальних зборах акціонерів, оформлена згідно з чинним законодавством України та паспорт.

З документами, пов’язаними із позачерговими загальними зборами акціонерів, можна ознайомитися  та надати пропозиції щодо питань порядку денного у робочі дні з 08.00 до 15.00за адресою: Запорізька обл.,               м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд 4, ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» (каб. № 1), а також      28 жовтня 2017 рокув місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів до їх початку.

Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова ліквідаційної комісії - генеральний директор ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» - Букрєєв Ігор Ігоревич, телефон: 097 378 85 44.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://dak.com.ua.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00  23.10.2017.

 

Проект порядку денного:

 

1.             

Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про термін їх повноважень.

2.             

Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3.             

Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів.

4.             

Звіт голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» про результати роботи ліквідаційної комісії.

5.         Розгляд і затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів».

6.         Звернення до господарського суду Запорізької області із заявою про порушення справи про банкрутство ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів».

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, 

включених до проекту порядку денного:

 

1.         Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про термін їх повноважень.

Проект рішення:Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб:Лисенко Олексій Іванович - голова, Сімонов Антон Вікторович, Романова Генрієтта Володимирівна - члени лічильної комісії. Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах.

2.         Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 

Проект рішення: Бюлетені для голосування на позачергових зборах акціонерів 28.10.2017 рокуповинні відповідати формі та  зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови реєстраційної комісії,  а після його отримання Лічильною комісією, підписом голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою. 

3.         Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішенняОбрати Головою зборівЗаліско Ігоря Ігоровича, секретарем зборів  - Коваленка Сергія Олексійовича. Затвердити регламент  роботи загальних зборів:     доповіді - до 10 хвилин;  виступи - до 3 хвилин; відповіді на запитання - 10 хвилин.

4.         Звіт голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» про результати роботи ліквідаційної комісії.

Проект рішення: Затвердити результати роботи ліквідаційної комісії ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів»та довести їх до відома акціонерів ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів».

5.         Розгляд і затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів».

Проект рішення: Затвердити проміжний ліквідаційний баланс ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» станом на  25.09.2017 року.

Основні показники Фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Попередній період

(2016) тис. грн.

Звітній період

(2017) тис. грн.

Усього активів

177 479

56 829

Основні засоби

42 507

22 323

Нематеріальні активи

1 919

7

Довгострокові фінансові інвестиції

6 362

662

Запаси

36 654

19 752

Сумарна дебіторська заборгованість

89 979

14 028

Грошові кошти та їх еквіваленти

58

57

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-180 060

-406 019

Власний капітал

-113 718

-348 931

Статутний капітал

57 088

57 088

Довгострокові зобов’язання 

56 610

0

Поточні зобов’язання

234 587

-405 760

Чистий прибуток (збиток)

-14 411

-227 083

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

2

 

6.         Звернення до господарського суду Запорізької області з заявою про порушення справи про банкрутство ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів».

Проект рішення:Звернутися до господарського суду Запорізької області із заявою про порушення справи про банкрутство ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» у порядку, встановленому положеннями статей 11, 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Зобов’язати Голову ліквідаційної комісії (ліквідатора) ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів»Букрєєва І.І. підготувати та підписати відповідну заяву, а також підготувати пакет відповідних документів, перелік яких визначений приписами статей 11, 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», та подати їх до господарського суду Запорізької області.

 Голова Наглядової Ради Товариства                                                                                                     І. І. Заліско