Повідомлення для акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ

Публічне акціонерне товариство “Дрогобицький завод автомобільних кранів” (далі-Товариство), яке знаходиться за адресою: 82106. Львівська обл., м. Дрогобич. вул. Гайдамацька, 22, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів (далі зборів) 12 липня 2014 року о 11 годин 00 хвилин у актовій залі заводоуправління за адресою: 82106, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Гайдамацька 22.

Реєстрація акціонерів та/або їхніх представників для участі у зборах Товариства відбудеться в день проведення зборів за місцем їх проведення о 08.00 годині, закінчення реєстрації акціонерів о 10 годин 45 хвилин.

При собі необхідно мати паспорт, а для представників, також - належним чином оформлену довіреність на право участі у зборах Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах — 08 липня 2014 року.

Ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна відповідно до попередньо поданої письмової заяви у робочі дні з 10 години 00 хвилин до 16 годин 00 хвилин в приймальній Товариства за адресою: 82106, Львівська обл., м.Дрогобич, вул. Гайдамацька, 22.

Посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — начальник відділу кадрів та корпоративних питань Зубрицька Тетяна Михайлівна. Телефон для довідок — (0324)496528.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

2. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

4. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

 

 

Найменування показника

Період

Звітній

Попередній

Усього активів

136769

151117

Основні засоби

52532

52490

Довгострокові фінансові інвестиції

6515

6523

Запаси

27094

33690

Сумарна дебіторська заборгованість

47872

49942

Грошові кошти та їх еквіваленти

17

361

Нерозподілений прибуток

-56388

-11645

Власний капітал

9954

55051

Статутний капітал

57088

57088

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

92393

96066

Чистий прибуток (збиток)

-41676

-27508

Середньорічна кількість акцій (шт.)

9090500

9090500

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів. витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

736

888

 

 

 

Генеральний директор ПАТ “ДЗАК”                                                                      В.А. Залізняк